Algemene voorwaarden
van COURAGE interieur B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71003126, gevestigd aan de Veenhuizerweg 207, 7325 AL Apeldoorn. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Arnhem.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Definities
Opdrachtnemer: COURAGE interieur B.V.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een opdracht sluit.

Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Dag: kalenderdag.

Directielevering: COURAGE interieur B.V. heeft een adviserende rol bij directieleveringen. De opdrachtgever maakt gebruik van de inkoopkanalen COURAGE interieur B.V. De opdracht komt tot stand tussen de opdrachtgever en een derde partij.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten die de opdrachtgever sluit met opdrachtnemer.

2.2 Bij het aangaan van een opdracht met opdrachtnemer in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de algemene voorwaarden.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Bij directieleveringen zijn de algemene voorwaarden van COURAGE interieur B.V. niet van toepassing, maar worden de voorwaarden van de derde partij van kracht. COURAGE interieur B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. deze opdrachten.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt. 

3.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 

3.3 De in de aanbieding genoemde bedragen zijn altijd exclusief levering, montage en de eventuele bijkomende kosten daarvan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4. Alle genoemde prijzen in de offertes van opdrachtnemer worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief btw voor ondernemers. Voor particulieren geldt dat alle prijzen worden weergegeven inclusief btw.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht. 

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. 

4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden. 

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1 Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief. 

5.2 De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.3 Als er sprake is van omstandigheden welke niet op voorhand bekend waren, meerwerk/wijziging of opschorting door opdrachtgever zal er in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een herziene planning worden opgesteld.

5.4 Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen. 

5.5 Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

5.6 Opdrachtnemer heeft geen producten op voorraad. Alle producten worden speciaal voor de klant ingekocht op basis van een individuele overeenkomst. Ze kunnen daarom ook niet geretourneerd worden.

5.7 Er kunnen geen rechten worden ontleend door eventuele onjuiste of afwijkende informatie over ontwerpen of foto’s en andere informatie op andere websites of van andere leveranciers. 

Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1 Opdrachtnemer is ten alle tijde verantwoordelijk voor transport en montage, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2 Het risico van de zaken gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

6.3 Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

Artikel 7: Prijswijziging
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. 

8.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemer ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen.

8.3 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat. 

8.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.

8.5 Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van opdrachtnemer aan geleden of te lijden schade als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel.

Artikel 9: Meerwerk
9.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de afwerkstaten, tekeningen en overige specificaties;
de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
geschatte hoeveelheden afwijken;

9.2. Meer werk wordt berekend op basis van de prijs bepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meer- werk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

9.3 Opdrachtnemer vraagt ten alle tijde schriftelijk akkoord voor meerwerk aan opdrachtgever alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.

Artikel 10: Uitvoering van het werk
10.1 Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:
het personeel van opdrachtnemer direct na aankomst zijn werkzaamheden ongehinderd kan aanvangen;
opdrachtnemer de werkzaamheden kan verrichten gedurende de normale werktijden of, indien de opdrachtgever dat noodzakelijk acht, buiten normale werktijden;
opdrachtnemer de beschikking heeft over water, elektriciteit en internet indien noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden;
de plaats van de opstelling bereikbaar is via een verharde weg, dat wil zeggen een door vrachtwagens en mobiele kranen berijdbare weg;
er een opening in de gevel aanwezig is van, een naar oordeel van opdrachtnemer, voldoende omvang om de goederen in de ruimte waarin montage plaatsvindt te kunnen brengen;
de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;
de nodige afsluitbare opslag plaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen 
aanwezig zijn, zodat geen ontvreemding van de goederen zal kunnen plaatsvinden;
de ruimte waarin montage plaatsvindt, schoon, droog en wind- en waterdicht is;
bevestigingspunten in vloeren, daken, wanden, kolommen etc. ongehinderd kunnen worden aangebracht zonder dat daardoor schade ontstaat aan dakbedekking, kabels, leidingen etc.;
bij aanvang en tijdens de montage de gezonden zaken op de juiste plaats aanwezig zijn en blijven en niet door of namens de opdrachtgever worden verplaatst;
de door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, werktuigen en andere zaken voldoen aan de van overheidswege voorgeschreven (bouw)veiligheidseisen en dat voorts alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd. 

10.2 Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 

Artikel 11: Oplevering van het werk
11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 2 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 

11.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren. 

11.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 13, alsnog na te komen. 

12.2 De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald. 

Artikel 13: Garantie en overige aanspraken
13.1 Voor alle producten geldt een garantie voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij anders is bevestigd door opdrachtnemer.

13.2 Als partijen afwijkende garantie voorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.

13.3 Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
normale slijtage;
onoordeelkundig gebruik;
niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;

13.4 Geen garantie wordt gegeven op:
geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

13.5 Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 14: Klachtplicht
14.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 15: Tarieven en betaling
15.1 Opdrachtgever zal 50% van de totale opdracht waarde bij in opdrachtgeving voldoen. De overige 50% wordt door opdrachtnemer direct na levering gefactureerd en binnen de betalingstermijn van 15 dagen door opdrachtgever voldaan.

15.2 De opdrachtnemer zal in geen geval voorfinancieren, kosten voortvloeiend uit de definitieve opdracht zijn daarom altijd direct opeisbaar, ook wanneer dit afwijkt van de, in de offerte/definitieve opdracht, gestelde betalingsvoorwaarden en -termijnen.

15.3 Alle genoemde prijzen in de offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de opdracht geldende tarieven. De genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren producten en of diensten.

15.4 Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om een onderpand. 


15.5 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. 

15.6 Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
een betalingstermijn is overschreden;
opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de
wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden. 

15.7 Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdracht- gever de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeen- gekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 1% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

15.8 Indien betaling niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. 

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): 
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

15.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1.  Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen. 

16.2.  Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen. 

16.3.  Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. 

16.4.  Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Artikel 17: Zekerheden
Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 

Artikel 18: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
18.1 Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs. 

18.2 Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt. 

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
19.1 Alle werktekeningen, ontwerpen, schetsen, foto’s of andere bestanden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen niet zonder toestemming en zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

19.2 Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.

19.3 De Opdrachtgever geeft opdrachtnemer in dezen toestemming drone opnamen, film, foto’s en tekeningen t.b.v. website, reclame en public relation doeleinden te mogen in zetten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2022 - 2023 Courage Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel